Privacy

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Wie we zijn

Christa van der Aa Management Consulting  is een eensmanszaak gevestigd in Voorschoten

KvK nummer: 57220999, BTW nummer: 0564.99.450.B.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten die voortvloeien uit mijn dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met me op via info@christavanderaa.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Ik verwerk jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 • je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt worden gebruikt voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou
 • je naam, adresgegevens en e-mailadres en gegevens over de overeengekomen dienst worden gebruikt voor de facturering
 • je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie

Hoe lang we gegevens bewaren

Ik zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn is maximaal 2 jaar na beëindiging van onze overeenkomst. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal ik de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij ik op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht ben om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen

Ik verstrek aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@christavanderaa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@christavanderaa.nl.